Zeebruggestraat 8, Eindhoven - 040-2418169

Algemene voorwaarden

Borduurstudio Valentijn

Algemene Voorwaarden versie 1.0 Borduurstudio Valentijn, 17 december 2019

Algemeen

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van Borduurstudio Valentijn gevestigd op de Zeebruggestraat 8 te Eindhoven en op alle met Borduurstudio Valentijn aangegane overeenkomsten. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk wordt vastgelegd en getekend door beide partijen.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Borduurstudio Valentijn uw opdracht mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft ontvangen en schriftelijk of per e-mail heeft geaccepteerd. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de bindende kracht van aanbod en aanvaarding.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Borduurstudio Valentijn behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Prijzen

Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

Bij de prijzen in onze offertes wordt vermeld of de prijs inclusief of exclusief BTW is.

Alle prijzen zijn zonder borduurkosten, instelkosten en verzendkosten. Deze kosten maken geen deel uit van de prijs van het artikel en worden afzonderlijk geoffreerd, tenzij dit bij het artikel of in de offerte expliciet is vermeld.

Aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid van het artikel.

Levering artikelen

Geleverde artikelen kunnen door diverse oorzaken, zoals de beschikbaarheid van artikelen en garens, in kleur of model een geringe afwijking hebben ten opzichte van het afgebeelde artikel op onze website.

Zelf aangeleverd textiel

Het borduren van zelf aangeleverd textiel gebeurt op eigen risico van de opdrachtgever. Uiteraard besteden wij de uiterste zorg aan de afwerking van uw artikelen.

Indien de zelf geleverde artikelen gezamenlijk een grotere partij van dezelfde artikelen vormen, verwachten wij dat de opdrachtgever 1 extra artikel meelevert als proefexemplaar. Bij grotere partijen kan een verlies optreden van maximaal 10% van de partij.

Digitaliseren

De door Borduurstudio Valentijn gemaakte borduurkaarten en/of patronen blijven altijd eigendom van Borduurstudio Valentijn.

Annulering

Bij annulering van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle door Borduurstudio Valentijn gemaakte kosten aan arbeidsloon, bestelde materialen en bijkomende kosten vergoeden.

Borduurstudio Valentijn behoudt zich daarnaast het recht voor alle uit de annulering voortvloeiende schade en kosten in rekening te brengen.

Bedenktijd

Wettelijk geldt na een bestelling via internet of op beurzen een bedenktijd van zeven dagen. Na bestelling via internet krijgt u via e-mail een opdrachtbevestiging met de exacte kostenberekening en betaalinstructies.

Gezien de uniekheid van elke opdracht achten wij de opdracht na ontvangst van de betaling definitief en kan deze niet meer worden ingetrokken.

Aflevering

Uw bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat de betaling is voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Bij de opdrachtbevestiging wordt tevens aangegeven binnen welke termijn en op welke wijze de bestelling wordt afgeleverd.

Bij aflevering middels verzending is Borduurstudio Valentijn slechts aansprakelijk tot aan de aflevering bij de vervoerder.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van uw bestelling tijdens de verzending. Wij kunnen tegen meerprijs uw pakket voor u verzekeren.

Verzendkosten

Verzendkosten zijn afhankelijk van de omvang van de bestelling en het bezorgadres.

Geldigheidsduur offerte

Borduurstudio Valentijn behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.

Indien een offerte met prijsopgave is gedaan, blijft deze prijsopgave geldig gedurende 21 (eenentwintig) aaneengesloten dagen na het verzenden van de schriftelijke offerte of het mailbericht met de offerte. Na het verstrijken van die periode zonder reactie van de opdrachtgever is Borduurstudio Valentijn niet meer verplicht de artikelen of borduurwerken te leveren voor de geoffreerde prijs.

Aansprakelijkheid & Klachten

U hebt de verplichting bij aflevering te controleren of de afwerking van de opdracht aan de overeenkomst voldoet. Indien dit niet het geval is dient u Borduurstudio Valentijn binnen 3 (drie) werkdagen schriftelijk of per email hiervan op de hoogte stellen. Als de klacht gegrond is zijn de verzendkosten van retourneren voor de rekening van Borduurstudio Valentijn. In alle andere gevallen zijn de retourneerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Geringe in de handel toelaatbare afwijkingen in de kleur, afwerking of maat zijn geen gegronde reden voor retourneren.

Borduurstudio Valentijn is niet aansprakelijk voor fouten in de door de opdrachtgever aangeleverde bestanden of teksten.

Borduurstudio Valentijn is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd of oneigenlijk gebruik of behandeling van het borduurwerk. Het wassen van het borduurwerk is gegarandeerd tot 95% en zal bij normale wasbeurten dan ook altijd mooi blijven.

Borduurstudio Valentijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever aangeleverde zaken die inbreuk maken op het recht van derden. Dit is geheel ter verantwoording van de opdrachtgever.

Borduurstudio Valentijn behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren zonder opgaaf van reden.

Overmacht

Als Borduurstudio Valentijn door overmacht niet aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen zonder gerechtelijke tussenkomst opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, dan wel door de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Borduurstudio Valentijn tot enige schadeloosstelling gehouden is. Borduurstudio Valentijn zal in dat geval een oplossing zoeken die tot een goede afhandeling van de opdracht zal leiden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Borduurstudio Valentijn partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Contactgegevens

Zeebruggestraat 8
Eindhoven
5628 NJ
info@borduur-studio.nl
Tel: 040-2418169
KvK: 17155142
BTW nr: 811935255 B01

Openingstijden

U kunt ons op alle werkdagen op afspraak
bezoeken in ons atelier in Eindhoven.

Van dinsdag t/m donderdag zijn we
ook voor u telefonisch bereikbaar.

Over ons

Wij zoeken steeds naar de beste oplossing voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Klein of groot, iedereen krijgt de zelfde persoonlijke behandeling met het gewenste resultaat.